Granie coverów a prawa autorskie…

No właśnie.

Ostatnio zacząłem się zastanawiać. Czy wystarczy przy prezentacji utworku
zaznaczyć, czejgo jest autorstwa? Trzeba mieć pozwolenie od autora utworu na
jego wykonywanie? Jak to wygląda z prawnego punktu widzenia?

Większość kapel gra covery i nawet się nad tym nie zastanawia, a mnie
ostatnio coś tknęło (sumienie? :P) i zacząłem rozważać ten problem.

Co wiecie/sądzicie?

Załączniki

-

Jak Ty oceniasz wpis?

Wiesz po co są te ikonki?

Wpisy są prywatnymi opiniami poszczególnych autorów.

Komentarzy: 26

 1. JA myśle ze nic złego niejest gdy zapowiadają np. " oto wystąpi grupa
  warchlaków która zagra utwór zespołu SPAWACZE - NAgły atak ślusarza" To
  to jest zgodne z prawem a jak tam ci powiesz ze to nasz utwór i my go gramy o
  tobedzie np coś metallici to wtedy to jest plagiat no nie tzn kradziejstwo :D
  z mojego punktu widzenia to tak wygląda :)
 2. Nie, artysta musi się spytać autora oryginału. Takie jest prawo.
  Przynajmniej nna poziomie pro. Przy młodzieżowych kapelach chyba mało kogo
  to obchodzi...
 3. Na pewno takie jest w Polsce prawo? Że bezpośrednio się trzeba pytać
  autora? Czy nie od tego jest ZAIKS żeby pośredniczyć i wszystkim proces
  uprościć?

  Np. Stanach jest tak że lokal gdzie jest muzyka na żywo płaci co roku ileś
  tam miejscowemu odpowiednikowi ZAIKSu który rozdziela pieniądze wśród
  autorów "standardowych" piosenek granych po knajpach wg. statystyk. Kapele
  się nie muszą rozliczać, zresztą chyba żadnemu autorowi by się nie
  chciało indywidualnie z każdą kapelą która jego kawałki gra
  rozliczać.

  Jeśli chcesz wydać nagranie coveru to wtedy trzeba wykupić licencję. W
  większości wypadków jest to prosta sprawa, załatwia się przez osobną
  agencję która takimi licencjami handluje, ale np. raz miałem taki przypadek
  że wydawca próbował załatwić bezpośrednio u wdowy autora a ona mu
  odmówiła.

  W niektórych krajach parodie nie podlegają prawom autorskim. Czy ktoś może
  wie jak to jest w Polsce jak np. jakiś kabaret przerabia czyjś przebój?
 4. Jak mam bezpośrednio pytać autora jak Cobain nie żyje?
 5. OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

  z dnia 1 sierpnia 2000 r.

  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach
  pokrewnych.

  (Dz. U. Nr 80, poz. 904)

  1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o
  prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 53, poz. 637) ogłasza się w
  załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 4
  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83),
  z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  rzeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

  2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

  1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi
  (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy
  komputerowe),

  2) plastyczne,

  3) fotograficzne,

  4) lutnicze,

  5) wzornictwa przemysłowego,

  6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,

  7) muzyczne i słowno-muzyczne,

  8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,

  9) audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

  3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby
  miał postać nie ukończoną.

  4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek
  formalności.

  Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie,
  przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla
  prawa do utworu pierwotnego.

  2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy
  utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do
  utworu pierwotnego wygasły.

  3. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu
  pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione.
  Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

  4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji
  cudzym utworem.

  5. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu
  pierwotnego.

  Art. 3. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych są przedmiotem prawa
  autorskiego, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty
  w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla
  praw do wykorzystanych utworów.

  Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

  1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,

  2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,

  3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

  4) proste informacje prasowe.

  Art. 5. Przepisy ustawy stosuje się do utworów:

  1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub

  2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub

  3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub

  4) których ochrona wynika z umów międzynarodowych.

  Art. 6. W rozumieniu ustawy:

  1) utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został
  zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie,

  2) opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzydziestu dni od jego
  pierwszej publikacji,

  3) utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został
  udostępniony publicznie.

  Art. 7. Jeżeli umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest
  stroną, przewidują dalej idącą ochronę, niż to wynika z ustawy, do nie
  opublikowanych utworów obywateli polskich albo do utworów opublikowanych po
  raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub równocześnie na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz pierwszy w
  języku polskim - stosuje się postanowienia tych umów.

  Rozdział 2

  Podmiot prawa autorskiego

  Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi
  inaczej.

  2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze
  uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej
  wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem
  utworu.

  3. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa
  autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku -
  właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

  Art. 9. 1. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa
  się, że wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może
  żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów
  pracy twórczej.

  2. Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej
  części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw
  pozostałych współtwórców.

  3. Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda
  wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze
  współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka
  uwzględniając interesy wszystkich współtwórców.

  4. Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia
  prawa autorskiego do całości utworu. Uzyskane świadczenie przypada wszystkim
  współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów.

  5. Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje
  się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach
  ułamkowych.

  Art. 10. Jeżeli twórcy połączyli swoje odrębne utwory w celu wspólnego
  rozpowszechniania, każdy z nich może żądać od pozostałych twórców
  udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie tak powstałej całości, chyba że
  istnieje słuszna podstawa odmowy, a umowa nie stanowi inaczej. Przepisy art. 9
  ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

  Art. 11. Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do
  encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysługują producentowi lub
  wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich
  twórcom. Domniemywa się, że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do
  tytułu.

  Art. 12. 1. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej,
  pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania
  obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie
  prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego
  zamiaru stron.

  2. Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie
  przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do
  rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni
  termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym
  upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na
  którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi
  inaczej. Strony mogą określić inny termin na przystąpienie do
  rozpowszechniania utworu.

  3. Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu
  pracodawca nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono.

  Art. 13. Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy
  od dostarczenia utworu o jego przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu
  przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim
  terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony
  mogą określić inny termin.

  Art. 14. 1. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, instytucji
  naukowej przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika,
  który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku
  pracy. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Pierwszeństwo
  opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia
  utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie
  dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.

  2. Instytucja naukowa może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z
  materiału naukowego zawartego w utworze, o którym mowa w ust. 1, oraz
  udostępniać ten materiał osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego
  przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie.

  Art. 15. Domniemywa się, że producentem lub wydawcą jest osoba, której
  nazwisko lub nazwę uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na których
  utwór utrwalono, albo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w
  związku z rozpowszechnianiem utworu.

  Rozdział 3

  Treść prawa autorskiego

  Oddział 1

  Autorskie prawa osobiste

  Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią
  nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź
  twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

  1) autorstwa utworu,

  2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go
  anonimowo,

  3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego
  wykorzystania,

  4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,

  5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

  Oddział 2

  Autorskie prawa majątkowe

  Art. 17. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne
  prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach
  eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

  Art. 18. 1. Autorskie prawa majątkowe nie podlegają egzekucji, dopóki
  służą twórcy. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelności.

  2. Po śmierci twórcy, spadkobiercy mogą sprzeciwić się egzekucji z prawa
  autorskiego do utworu nie opublikowanego, chyba że sprzeciw byłby niezgodny z
  ujawnioną wolą twórcy co do rozpowszechniania utworu.

  3. Prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, art. 30 ust. 2 oraz
  w art. 70 ust. 3, nie podlega zrzeczeniu się, zbyciu ani egzekucji. Nie
  dotyczy to wymagalnych wierzytelności.

  Art. 19. 1. Twórcy i jego spadkobiercom przysługuje prawo do wynagrodzenia w
  wysokości 5% ceny dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy
  utworu plastycznego oraz rękopisów utworów literackich i muzycznych. Do
  zapłaty tego wynagrodzenia jest obowiązany sprzedawca, a gdy działa na rzecz
  osoby trzeciej, odpowiada z nią solidarnie.

  2. Sprzedawca jest obowiązany do ujawnienia osoby trzeciej, o której mowa w
  ust. 1. Z obowiązku tego może się zwolnić płacąc należne
  wynagrodzenie.

  3. Zrzeczenie się wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest nieważne,
  chyba że dotyczy wymagalnej wierzytelności.

  Art. 20. 1. Producenci i importerzy magnetofonów, magnetowidów i innych
  podobnych urządzeń, czystych nośników służących do utrwalania przy
  użyciu tych urządzeń utworów w zakresie własnego użytku osobistego oraz
  urządzeń reprograficznych są obowiązani do opłat na rzecz twórców,
  artystów wykonawców oraz producentów fonogramów i wideogramów, w
  wysokości nie wyższej niż 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych
  urządzeń i nośników.

  2. Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1, przypada:

  1) 50% - twórcom,

  2) 25% - artystom wykonawcom,

  3) 25% - producentom fonogramów i wideogramów,

  z tym że w przypadku urządzeń reprograficznych kwota ta przypada w 100%
  twórcom.

  3. 1) Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2)
  po zasięgnięciu opinii właściwych organizacji zbiorowego zarządzania
  prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców, artystów
  wykonawców oraz organizacji producentów lub importerów urządzeń i czystych
  nośników wymienionych w ust. 1 określa, w drodze rozporządzenia, wysokość
  opłat, o których mowa w ust. 1, szczegółowe zasady ich pobierania i
  odprowadzania oraz wskazuje organizacje zbiorowego zarządzania prawami
  autorskimi lub prawami pokrewnymi właściwe do ich pobierania.

  Art. 21. 3) 1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno nadawać opublikowane
  utwory muzyczne oraz drobne utwory słowne i słowno-muzyczne wyłącznie na
  podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania
  prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

  2. Prawo do pierwszego nadania utworów zamówionych przez nadawcę może
  przysługiwać mu na podstawie umowy innej niż określona w ust. 1.

  3. Twórca może oświadczyć właściwej organizacji zbiorowego zarządzania
  prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, z zachowaniem formy pisemnej pod
  rygorem nieważności, że o nadaniu swoich opublikowanych utworów, o których
  mowa w ust. 1, będzie decydować osobiście.

  4. Operatorom sieci kablowych wolno reemitować w sieciach kablowych utwory
  nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych wyłącznie na
  podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania
  prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

  Art. 22. 1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno dla własnych celów
  nadawczych utrwalać utwory, na których nadanie uprzednio uzyskały
  zezwolenie.

  2. Utrwalenia, o których mowa w ust. 1, powinny być zniszczone w ciągu
  miesiąca od nadania utworu.

  3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do utrwaleń dokonanych dla celów
  nadawczych mających wyjątkowy charakter dokumentalny, o ile zostają
  umieszczone w archiwum. Twórca powinien zostać niezwłocznie powiadomiony o
  umieszczeniu utrwalenia jego utworu w takim archiwum.

  Oddział 3

  Dozwolony użytek chronionych utworów

  Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już
  rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten
  nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i
  architektoniczno-urbanistycznego.

  2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje krąg osób pozostających w
  związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku
  towarzyskiego.

  Art. 24. 1. Wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci
  kablowej utwory nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną
  drogą satelitarną albo naziemną, jeżeli następuje to w ramach
  równoczesnego, integralnego i nieodpłatnego rozpowszechniania programów
  radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców
  znajdujących się w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących
  do 50 gospodarstw domowych.

  2. Posiadacze urządzeń służących do odbioru dźwięku lub dźwięku i
  obrazu mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te
  były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym
  osiąganie korzyści majątkowych.

  3. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 1, operatorom sieci kablowych wolno
  rozpowszechniać utwory nadawane przez inne organizacje radiowe lub telewizyjne
  dostępne na danym obszarze, jeżeli rozpowszechnianie w sieciach kablowych ma
  charakter równoczesny i integralny z nadaniem pierwotnym. Uprawnionym do
  utworów przysługuje prawo do wynagrodzenia.

  Art. 25. 1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i
  telewizji:

  1) już rozpowszechnione:

  a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,

  b) 4) aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba
  że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest
  zabronione,

  c) 4) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie,

  2) 5) krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt 1
  lit. a) i b),

  3) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych,

  4) mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upoważnia to
  jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby,

  5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.

  2. Za korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) i c),
  twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

  3. Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarówno w
  oryginale, jak i w tłumaczeniu.

  Art. 26. Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczać fragmenty
  utworów udostępnianych podczas tych wydarzeń, jednakże w granicach
  uzasadnionych celem informacji.

  Art. 27. Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub
  prowadzenia własnych badań, korzystać z opublikowanych utworów w oryginale
  i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów
  opublikowanego utworu.

  Art. 28. Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:

  1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych,
  egzemplarze utworów opublikowanych,

  2) sporządzać lub zlecać sporządzenie pojedynczych egzemplarzy utworów
  opublikowanych, niedostępnych w handlu - w celu uzupełniania, ochrony swoich
  zbiorów i nieodpłatnego ich udostępniania.

  Art. 29. 1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość
  urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie
  uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku
  twórczości.

  2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione
  drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i
  wypisach.

  3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, twórcy przysługuje prawo do
  wynagrodzenia.

  Art. 30. 1. Ośrodki informacji lub dokumentacji naukowo-technicznej mogą
  sporządzać i rozpowszechniać własne opracowania dokumentacyjne oraz
  pojedyncze egzemplarze, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy,
  fragmentów opublikowanych utworów.

  2. Twórca albo właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami
  autorskimi lub prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od ośrodków,
  o których mowa w ust. 1, wynagrodzenia za odpłatne udostępnianie egzemplarzy
  fragmentów utworów.

  Art. 31. Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie opublikowane utwory
  literackie, muzyczne i słowno-muzyczne, jeżeli nie łączy się z tym
  osiąganie korzyści majątkowych. Dotyczy to w szczególności okazjonalnego
  wykonywania na żywo, związanego ze sprawowaniem kultu religijnego,
  uroczystościami państwowymi, szkolnymi, obchodami i imprezami powszechnie
  dostępnymi, z wyłączeniem jednak imprez reklamowych, promocyjnych i
  wyborczych.

  Art. 32. 1. Właściciel egzemplarza utworu plastycznego może go wystawiać
  publicznie, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści
  majątkowych.

  2. W razie podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu
  plastycznego znajdującego się w miejscu publicznie dostępnym, właściciel
  jest obowiązany złożyć twórcy utworu lub jego bliskim ofertę sprzedaży,
  jeżeli porozumienie się z nim, celem złożenia oferty, jest możliwe.
  Górną granicę ceny określa wartość materiałów. Jeżeli sprzedaż nie
  jest możliwa, właściciel jest obowiązany umożliwić twórcy sporządzenie
  kopii bądź - zależnie od rodzaju utworu - stosownej dokumentacji.

  Art. 33. Wolno rozpowszechniać:

  1) utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach,
  placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku,

  2) utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea,
  galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach
  publikowanych dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o
  aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakże w granicach
  uzasadnionych celem informacji,

  3) w encyklopediach i atlasach - opublikowane utwory plastyczne i
  fotograficzne, o ile nawiązanie porozumienia z twórcą celem uzyskania jego
  zezwolenia napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Twórcy
  przysługuje wówczas prawo do wynagrodzenia.

  Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod
  warunkiem wymienienia twórcy i źródła. Twórcy nie przysługuje prawo do
  wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  Art. 35. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu
  lub godzić w słuszne interesy twórcy.

  Rozdział 4

  Czas trwania autorskich praw majątkowych

  Art. 36. 6) Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie
  prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:

  1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci
  współtwórcy, który przeżył pozostałych,

  2) 7) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty
  pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości
  co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość,

  3) 7) w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe
  przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca - od daty
  rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony - od daty
  jego ustalenia,

  4) 8) w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej
  zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza,
  operatora obrazu, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu
  audiowizualnego.

  Art. 37. 9) Jeżeli bieg terminu wygaśnięcia autorskich praw majątkowych
  rozpoczyna się od rozpowszechnienia utworu, a utwór rozpowszechniono w
  częściach, odcinkach, fragmentach lub wkładkach, bieg terminu liczy się
  oddzielnie od daty rozpowszechnienia każdej z wymienionych części.

  Art. 38. (skreślony). 10)

  Art. 39. 11) Czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w latach
  pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego
  zaczyna się bieg terminów określonych w art. 36 i art. 37.

  Art. 40. 1. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich,
  muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, których czas
  ochrony autorskich praw majątkowych upłynął, są obowiązani do
  przekazywania, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, od 5% do 8%
  wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów. Dotyczy to wydań
  publikowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do egzemplarzy chronionych
  opracowań utworów, których czas ochrony autorskich praw majątkowych
  upłynął.

  3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  określa, w drodze rozporządzenia, wysokość procentu, o którym mowa w ust.
  1.

  Rozdział 5

  Przejście autorskich praw majątkowych

  Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

  1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze
  dziedziczenia lub na podstawie umowy,

  2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby,
  chyba że umowa stanowi inaczej.

  2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z
  utworu, zwana dalej "licencją", obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej
  wymienione.

  3. Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub
  wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać
  w przyszłości.

  4. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej
  zawarcia.

  Art. 42. Jeżeli autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców
  miałyby przypaść Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, część ta
  przechodzi na pozostałych przy życiu współtwórców lub ich następców
  prawnych, stosownie do wielkości ich udziałów.

  Art. 43. 1. Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw
  majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy
  przysługuje prawo do wynagrodzenia.

  2. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego,
  wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego
  prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.

  Art. 44. W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a
  korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca
  może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.

  Art. 45. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne
  wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu
  eksploatacji.

  Art. 46. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo
  zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie
  postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych.

  Art. 47. Jeżeli wynagrodzenie twórcy zależy od wysokości wpływów z
  korzystania z utworu, twórca ma prawo do otrzymania informacji i wglądu w
  niezbędnym zakresie do dokumentacji mającej istotne znaczenie dla określenia
  wysokości tego wynagrodzenia.

  Art. 48. 1. Jeżeli wynagrodzenie twórcy jest określone procentowo od ceny
  sprzedaży egzemplarzy utworu, a cena ta ulega podwyższeniu, twórcy należy
  się umówiony procent od egzemplarzy sprzedanych po podwyższonej cenie.

  2. Jednostronne obniżenie ceny sprzedaży egzemplarzy przed upływem roku od
  przystąpienia do rozpowszechniania utworu nie wpływa na wysokość
  wynagrodzenia. Strony mogą przedłużyć ten termin.

  Art. 49. 1. Jeżeli w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu,
  powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi
  zwyczajami.

  2. Następca prawny, choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie
  może, bez zgody twórcy, czynić zmian w utworze, chyba że są one
  spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej
  podstawy im się sprzeciwić. Dotyczy to odpowiednio utworów, których czas
  ochrony autorskich praw majątkowych upłynął.

  Art. 50. Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

  1) utrwalenie,

  2) zwielokrotnienie określoną techniką,

  3) wprowadzenie do obrotu,

  4) wprowadzenie do pamięci komputera,

  5) publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,

  6) wystawienie,

  7) wyświetlenie,

  8) najem,

  9) dzierżawa,

  10) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez
  stację naziemną,

  11) nadanie za pośrednictwem satelity,

  12) równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną
  organizację radiową lub telewizyjną.

  Art. 51. 1. Wprowadzeniem do obrotu jest przeniesienie własności egzemplarza
  utworu dokonane przez uprawnionego lub inne rozporządzenie egzemplarzem
  dokonane za jego zezwoleniem.

  2. Po wprowadzeniu do obrotu, dalszy obrót egzemplarzami utworu nie narusza
  praw autorskich, z zastrzeżeniem przepisu art. 50 pkt 8 i 9.

  3. Nie stanowi naruszenia autorskich praw majątkowych import egzemplarzy
  wprowadzonych do obrotu na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska
  zawarła umowę o utworzeniu strefy wolnego handlu.

  Art. 52. 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności
  egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do
  utworu.

  2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich praw majątkowych
  nie powoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu.

  3. Nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić go twórcy w takim
  zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego. Nabywca
  oryginału może jednak domagać się od twórcy odpowiedniego zabezpieczenia
  oraz wynagrodzenia za korzystanie.

  Art. 53. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania
  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  Art. 54. 1. Twórca jest obowiązany dostarczyć utwór w terminie określonym
  w umowie, a jeżeli termin nie został oznaczony - niezwłocznie po ukończeniu
  utworu.

  2. Jeżeli twórca nie dostarczył utworu w przewidzianym terminie,
  zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni dodatkowy termin z
  zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po jego bezskutecznym upływie może od
  umowy odstąpić.

  Art. 55. 1. Jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć
  twórcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie
  może od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego
  wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które twórca
  nie ponosi odpowiedzialności. Twórca zachowuje w każdym razie prawo do
  otrzymanej części wynagrodzenia, nie wyższej niż 25% wynagrodzenia
  umownego.

  2. Jeżeli utwór ma wady prawne, zamawiający może od umowy odstąpić i
  żądać naprawienia poniesionej szkody.

  3. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, wygasają z chwilą przyjęcia
  utworu.

  4. Jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od
  dostarczenia utworu o jego przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu
  przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim
  terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony
  mogą określić inny termin.

  Art. 56. 1. Twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć ze względu
  na swoje istotne interesy twórcze.

  2. Jeżeli w ciągu dwóch lat od odstąpienia lub wypowiedzenia, o którym
  mowa w ust. 1, twórca zamierza przystąpić do korzystania z utworu, ma
  obowiązek zaoferować to korzystanie nabywcy lub licencjobiorcy, wyznaczając
  mu w tym celu odpowiedni termin.

  3. Jeżeli odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie następuje po przyjęciu
  utworu, skuteczność odstąpienia lub wypowiedzenia może być przez drugą
  stronę umowy uzależniona od zabezpieczenia kosztów poniesionych przez nią w
  związku z zawartą umową. Nie można jednak żądać zwrotu kosztów, gdy
  zaniechanie rozpowszechniania jest następstwem okoliczności, za które
  twórca nie ponosi odpowiedzialności.

  4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do utworów architektonicznych i
  architektoniczno-urbanistycznych, audiowizualnych oraz utworów zamówionych w
  zakresie ich eksploatacji w utworze audiowizualnym.

  Art. 57. 1. Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca,
  który zobowiązał się do rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do
  rozpowszechniania w umówionym terminie, a w jego braku - w ciągu dwóch lat
  od przyjęcia utworu, twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć i
  domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu,
  nie krótszego niż sześć miesięcy.

  2. Jeżeli wskutek okoliczności, za które nabywca lub licencjobiorca ponosi
  odpowiedzialność, utwór nie został udostępniony publiczności, twórca
  może się domagać, zamiast naprawienia poniesionej szkody, podwójnego
  wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu,
  chyba że licencja jest niewyłączna.

  3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do utworów architektonicznych i
  architektoniczno-urbanistycznych.

  Art. 58. Jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej
  formie albo ze zmianami, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić,
  może on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia odstąpić od
  umowy lub ją wypowiedzieć. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia
  określonego umową.

  Art. 59. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, każda ze stron odstępując od
  umowy lub wypowiadając ją może żądać od drugiej strony zwrotu
  wszystkiego, co ta otrzymała z tytułu umowy.

  Art. 60. 1. Korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić twórcy przed
  rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jeżeli
  wniesione w związku z nadzorem zmiany w utworze są niezbędne i wynikają z
  okoliczności od twórcy niezależnych, koszty ich wprowadzenia obciążają
  nabywcę autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcę.

  2. Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie,
  uważa się, że wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu.

  3. Jeżeli ustawa lub umowa nie stanowią inaczej, za wykonanie nadzoru
  autorskiego nie przysługuje twórcy odrębne wynagrodzenie.

  4. Twórcy utworu plastycznego przysługuje prawo do sprawowania odpłatnego
  nadzoru autorskiego.

  5. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi i
  architektoniczno-urbanistycznymi regulują odrębne przepisy.

  Art. 61. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza
  projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo
  zastosowania go tylko do jednej budowy.

  Art. 62. 1. Twórca może w zbiorowej publikacji swych utworów umieścić
  utwory, o których publikację zawarł odrębną umowę.

  2. Umowa o zbiorowe wydanie utworów nie obejmuje prawa publikacji
  poszczególnych utworów, chyba że postanowiono w niej inaczej.

  Art. 63. Jeżeli umowa obejmuje sporządzenie egzemplarzy przeznaczonych do
  udostępnienia publiczności, twórcy należą się egzemplarze autorskie w
  liczbie określonej w umowie.

  Art. 64. Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych
  przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego
  korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że
  postanowiono w niej inaczej.

  Art. 65. W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się,
  że twórca udzielił licencji.

  Art. 66. 1. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu
  lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba
  że w umowie postanowiono inaczej.

  2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, prawo uzyskane na podstawie
  umowy licencyjnej wygasa.

  Art. 67. 1. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na
  wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i
  czasu tego korzystania.

  2. Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony
  sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia
  przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym
  polu eksploatacji (licencja niewyłączna).

  3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić
  innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.

  4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wyłącznej może
  dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, w
  zakresie objętym umową licencyjną.

  5. Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
  nieważności.

  Art. 68. 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nie
  oznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a
  w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

  2. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po
  upływie tego terminu, za udzieloną na czas nie oznaczony.

  Rozdział 6

  Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych

  Art. 69. 12) Współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły
  wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator
  obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu
  audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca
  scenariusza.

  Art. 70. 13) 1. Domniemywa się, że producent utworu audiowizualnego nabywa na
  mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego
  utworu wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach
  utworu audiowizualnego jako całości.

  2. Główny reżyser, operator obrazu, twórcy scenariusza, twórcy innych
  utworów literackich lub muzycznych, które stworzone zostały do utworu
  audiowizualnego lub w nim wykorzystane, oraz artyści wykonawcy są uprawnieni
  do:

  1) wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu
  audiowizualnego w kinach,

  2) stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów
  audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania,

  3) stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez
  inne środki publicznego udostępniania utworów,

  4) stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na
  egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.

  3. Korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca wynagrodzenie, o którym
  mowa w ust. 2, za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego
  zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

  4. Stosowne wynagrodzenie za korzystanie z polskiego utworu audiowizualnego za
  granicą lub zagranicznego utworu audiowizualnego w Rzeczypospolitej Polskiej
  może być ustalone ryczałtowo.

  Art. 71. Producent może bez zgody twórców utworu audiowizualnego dokonywać
  tłumaczeń na różne wersje językowe.

  Art. 72. Twórca utworu zamówionego do utworu audiowizualnego może, po
  upływie pięciu lat od przyjęcia zamówionego utworu, zezwolić na
  rozpowszechnianie tego utworu w innym utworze audiowizualnym, jeżeli w tym
  terminie nie doszło do rozpowszechnienia utworu audiowizualnego z jego
  utworem. Strony mogą skrócić ten termin.

  Art. 73. Prawo do nadzoru autorskiego może być wykonywane tylko w stosunku do
  ostatecznej wersji utworu audiowizualnego.

  Rozdział 7

  Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych

  Art. 74. 1. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o
  ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

  2. 14) Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego
  wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu
  komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

  3. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w
  wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o
  ile umowa nie stanowi inaczej.

  4. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem
  przepisów art. 75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do:

  1) 15) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w
  całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w
  zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania
  i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie,
  czynności te wymagają zgody uprawnionego,

  2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych
  zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian
  dokonała,

  3) 16) rozpowszechniania, w tym najmu, programu komputerowego lub jego
  kopii.

  Art. 75. 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynności wymienione w art. 74
  ust. 4 pkt 1 i 2 nie wymagają zgody uprawnionego, jeżeli są niezbędne do
  korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do
  poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego
  posiadanie.

  2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:

  1) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z
  programu komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może
  być używana równocześnie z programem komputerowym,

  2) 17) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego
  w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania
  z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności
  upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania,
  stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego,

  3) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust.
  4 pkt 1 i 2, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do
  osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego
  z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące
  warunki:

  a) czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę
  uprawnioną do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź przez
  inną osobę działającą na ich rzecz,

  b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio
  łatwo dostępne dla osób, o których mowa pod lit. a),

  c) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu
  komputerowego, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania.

  3. 18) Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie mogą być:

  1) wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania
  niezależnie stworzonego programu komputerowego,

  2) przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia
  współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego,

  3) wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu
  komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności
  naruszających prawa autorskie.

  Art. 76. Postanowienia umów sprzeczne z art. 75 ust. 2 i 3 są nieważne.

  Art. 77. Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 pkt
  3-5, art. 20, 23, 27, 28, 30, 49 ust. 2 oraz art. 56, 60 i 62.

  Art. 771. 19) Uprawniony może domagać się od użytkownika programu
  komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych (w tym
  programów komputerowych), których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie
  niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń
  programu.

  Rozdział 8

  Ochrona autorskich praw osobistych

  Art. 78. 1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone
  cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie
  dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się
  naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w
  szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i
  formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy
  odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną
  krzywdę albo - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił
  odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

  2. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o
  ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w
  jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.

  3. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, osoby wymienione w ust. 2 są
  uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania autorskich praw osobistych
  zmarłego twórcy.

  4. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, z powództwem, o którym mowa w
  ust. 2, może również wystąpić stowarzyszenie twórców właściwe ze
  względu na rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania prawami
  autorskimi lub prawami pokrewnymi, która zarządzała prawami autorskimi
  zmarłego twórcy.

  Rozdział 9

  Ochrona autorskich praw majątkowych

  Art. 79. 1. Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie
  prawa majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo
  zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione,
  potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia;
  twórca może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli
  działanie naruszającego było zawinione.

  2. Niezależnie od roszczeń wymienionych w ust. 1, uprawniony może się
  domagać, ażeby sprawca naruszenia dokonanego w ramach działalności
  gospodarczej podejmowanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy
  rachunek, uiścił odpowiednią sumę pieniężną z przeznaczeniem na Fundusz,
  o którym mowa w art. 111. Suma ta nie może być niższa niż dwukrotna
  wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z
  dokonanego naruszenia.

  3. 20) Przepis ust. 1 stosuje się w odniesieniu do usuwania lub obchodzenia
  zabezpieczeń technicznych przed udostępnianiem, zwielokrotnianiem lub
  rozpowszechnianiem utworu, jeżeli działania te mają na celu bezprawne
  korzystanie z utworu.

  4. 20) Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub
  zmiany bez upoważnienia jakichkolwiek informacji identyfikujących dzieło,
  autora, podmiot praw autorskich do dzieła lub informacji o warunkach
  eksploatacji dzieła, o ile zostały one dołączone do egzemplarza dzieła lub
  są przekazywane w związku z rozpowszechnianiem dzieła, a także zawinionego
  rozpowszechniania dzieł z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi
  informacjami.

  Art. 80. 1. Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o naruszenie autorskich praw
  majątkowych miejsca, w którym sprawca prowadzi działalność lub znajduje
  się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie
  później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia w sądzie, wniosek
  mającego w tym interes prawny:

  1) o zabezpieczenie dowodów, bez potrzeby wykazania obawy, że ich
  przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione,

  2) o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia
  informacji i udostępnienia, określonej przez sąd, dokumentacji mającej
  znaczenie dla roszczeń, o których mowa w art. 79 ust. 1,

  3) o zabezpieczenie roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw
  majątkowych, wydając stosowne zarządzenie tymczasowe, po uprawdopodobnieniu,
  że niezabezpieczenie roszczenia może pozbawić uprawnionego zaspokojenia,
  choćby zarządzenie tymczasowe zmierzało do zaspokojenia roszczenia.

  2. Sąd może uzależnić wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodów lub
  roszczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, od złożenia stosownej
  kaucji.

  3. Sąd orzeka przepadek, na rzecz Skarbu Państwa, bezprawnie wytworzonych
  egzemplarzy utworów.

  4. Sąd może orzec przepadek, na rzecz Skarbu Państwa, przedmiotów
  służących do bezprawnego wytworzenia egzemplarzy utworów lub przedmiotów,
  przy których użyciu dokonano naruszenia.

  5. Na wniosek poszkodowanego, na poczet należnego odszkodowania, sąd może
  orzec przyznanie poszkodowanemu przedmiotów, o których mowa w ust. 4.

  6. Domniemywa się, że przedmioty, o których mowa w ust. 4, należą do
  naruszającego prawa autorskie.

  7. Zażalenie na postanowienie sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt
  1-3, sąd rozpoznaje w ciągu 7 dni.

  Rozdział 10

  Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

  Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim
  przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane,
  jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

  2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z
  pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych,
  społecznych, zawodowych,

  2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie,
  krajobraz, publiczna impreza.

  Art. 82. Jeżeli osoba, do której korespondencja jest skierowana, nie
  wyraziła innej woli, rozpowszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu
  lat od jej śmierci, wymaga zezwolenia małżonka, a w jego braku kolejno
  zstępnych, rodziców lub rodzeństwa.

  Art. 83. Do roszczeń w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim
  przedstawionej oraz rozpowszechniania korespondencji bez wymaganego zezwolenia
  osoby, do której została skierowana, stosuje się odpowiednio przepis art. 78
  ust. 1; roszczeń tych nie można dochodzić po upływie dwudziestu lat od
  śmierci tych osób.

  Art. 84. 1. Twórca, a wydawca lub producent na żądanie twórcy mają
  obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji wykorzystanych w utworze
  oraz nieujawniania związanych z tym dokumentów.

  2. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodą osoby, która powierzyła
  tajemnicę, lub na podstawie postanowienia właściwego sądu.

  Rozdział 11

  Prawa pokrewne

  Oddział 1

  Prawa do artystycznych wykonań

  Art. 85. 21) 1. Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej
  pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu
  wyrażenia.

  2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności:
  działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów,
  wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy
  przyczyniających się do powstania wykonania.

  Art. 86. 1. Artyście wykonawcy przysługuje, w granicach określonych
  przepisami ustawy, wyłączne prawo do:

  1) ochrony dóbr osobistych dotyczących artystycznego wykonania,

  2) korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania nim na
  poszczególnych polach eksploatacji,

  3) wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania.

  2. Wyłączne prawo korzystania i rozporządzania, o którym mowa w ust. 1 pkt
  2, obejmuje prawo do:

  1) utrwalania,

  2) zwielokrotniania określoną techniką,

  3) wprowadzenia do obrotu,

  4) publicznego odtwarzania, chyba że jest ono dokonywane za pomocą
  wprowadzonego do obrotu egzemplarza,

  5) najmu,

  6) dzierżawy,

  7) nadawania, chyba że jest ono dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu
  egzemplarza.

  3. W przypadku nadawania lub publicznego odtwarzania wykonania za pomocą
  wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artyście wykonawcy przysługuje prawo do
  stosownego wynagrodzenia.

  Art. 87. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zawarcie przez artystę wykonawcę
  z producentem utworu audiowizualnego umowy o współudział w realizacji utworu
  audiowizualnego przenosi na producenta prawa do rozporządzania i korzystania z
  wykonania, w ramach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich znanych w chwili
  zawarcia umowy polach eksploatacji.

  Art. 88. Prawo artysty wykonawcy nie narusza prawa autorskiego do wykonywanego
  utworu.

  Art. 89. 22) Prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 i 3, wygasa z
  upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym artystyczne
  wykonanie ustalono. Jeżeli jednak w tym czasie nastąpiła publikacja
  utrwalenia tego wykonania lub jego publiczne odtworzenie, okres ochrony liczy
  się od tych zdarzeń, a gdy miały miejsce obydwa - od tego z nich, które
  miało miejsce wcześniej.

  Art. 90. Przepisy ustawy stosuje się do artystycznych wykonań, które:

  1) dokonane zostały przez obywatela polskiego albo osobę zamieszkałą na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

  2) zostały ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  lub

  3) zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej, lub

  4) są chronione na podstawie umów międzynarodowych.

  Art. 91. Domniemywa się, że kierownik zespołu jest umocowany do
  reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania. Domniemanie to
  stosuje się odpowiednio do części artystycznego wykonania mających
  samodzielne znaczenie.

  Art. 92. Do artystycznych wykonań stosuje się odpowiednio przepisy art. 8-10,
  12, 18, 21, 41-45, 47-49, 52-55, 57-59, 62-68, 71 i 78.

  Art. 93. Do prawa do artystycznego wykonania stosuje się odpowiednio przepis
  art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  Oddział 2

  Prawa do fonogramów i wideogramów

  Art. 94. 1. Producentem fonogramu lub wideogramu jest ten, pod czyim nazwiskiem
  lub firmą (nazwą) fonogram lub wideogram został po raz pierwszy
  sporządzony.

  2. Bez uszczerbku dla praw twórców lub artystów wykonawców, producentowi
  fonogramu lub wideogramu przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i
  korzystania z fonogramu lub wideogramu w zakresie:

  1) zwielokrotniania określoną techniką,

  2) wprowadzenia do obrotu,

  3) najmu,

  4) dzierżawy.

  3. W przypadku nadawania lub publicznego odtwarzania wprowadzonego do obrotu
  fonogramu lub wideogramu, producentowi przysługuje prawo do stosownego
  wynagrodzenia.

  Art. 95. Prawo, o którym mowa w art. 94 ust. 2 i 3, gaśnie z upływem
  pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram
  został sporządzony.

  Art. 96. Przepisy ustawy stosuje się do fonogramów i wideogramów:

  1) których producent ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce
  zamieszkania lub siedzibę, lub

  2) których ochrona wynika z umów międzynarodowych.

  Oddział 3

  Prawa do nadań

  Art. 97. Bez uszczerbku dla praw twórców i artystów wykonawców, organizacji
  radiowej lub telewizyjnej przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i
  korzystania ze swoich programów w zakresie:

  1) utrwalania,

  2) zwielokrotniania określoną techniką,

  3) nadawania, w tym także przez inną organizację radiową lub
  telewizyjną.

  Art. 98. Prawo, o którym mowa w art. 97, gaśnie z upływem pięćdziesięciu
  lat następujących po roku pierwszego nadania programu.

  Art. 99. Przepisy ustawy stosuje się do programów:

  1) organizacji radiowej i telewizyjnej, która ma siedzibę na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, lub

  2) których ochrona wynika z umów międzynarodowych.

  Oddział 31 23)

  Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych

  Art. 991. Wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował
  lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł,
  a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane, przysługuje
  wyłączne prawo do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego na
  wszystkich polach eksploatacji przez okres dwudziestu pięciu lat od daty
  publikacji.

  Art. 992. Temu, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu
  przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem,
  przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania takim wydaniem i korzystania z
  niego w zakresie, o którym mowa w art. 50 pkt 1-3 oraz 8 i 9, przez okres
  trzydziestu lat od daty publikacji.

  Art. 993. Przepisy art. 991 i art. 992 stosuje się odpowiednio do utworów i
  tekstów, które ze względu na czas ich powstania lub charakter nigdy nie
  były objęte ochroną prawa autorskiego.

  Art. 994. Przy wyznaczaniu czasu ochrony, o którym mowa w art. 991 i w art.
  992, stosuje się odpowiednio przepisy art. 37 i art. 39.

  Oddział 4

  Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych

  Art. 100. 24) Wykonywanie praw do artystycznych wykonań, fonogramów,
  wideogramów, nadań programów, a także pierwszych wydań oraz wydań
  naukowych i krytycznych, podlega odpowiednio ograniczeniom wynikającym z
  przepisów art. 23-35.

  Art. 101. 25) Do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań
  programów, pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych stosuje się
  odpowiednio przepisy art. 1 ust. 3 i 4, art. 6, art. 22, art. 39, art. 51, art.
  79 ust. 1 i 3 oraz art. 80.

  Art. 102. 1. Na każdym egzemplarzu fonogramu lub wideogramu umieszcza się,
  poza oznaczeniami dotyczącymi autorstwa i artystycznego wykonawstwa, tytułami
  utworów oraz datą sporządzenia, nazwisko lub firmę (nazwę) producenta
  oraz, w wypadku utrwalenia nadania, nazwę organizacji radiowej lub
  telewizyjnej.

  2. Domniemywa się, że egzemplarze nie spełniające wymogów określonych w
  ust. 1 zostały sporządzone bezprawnie.

  Art. 103. 26) Spory dotyczące praw pokrewnych należą do właściwości
  sądów okręgowych.

  Rozdział 12

  Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami
  pokrewnymi

  Art. 104. 1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub
  prawami pokrewnymi, zwanymi dalej "organizacjami zbiorowego zarządzania", w
  rozumieniu ustawy, są stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów
  wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których
  statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw
  autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z
  ustawy.

  2. Do organizacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa o
  stowarzyszeniach, z tym że:

  1) członkiem organizacji może być również osoba prawna,

  2) podjęcie przez organizacje działalności określonej w ustawie wymaga
  zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
  narodowego 2) ,

  3) nadzór nad organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw kultury i
  ochrony dziedzictwa narodowego 2) .

  3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2)
  udziela zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, organizacjom dającym
  rękojmię należytego zarządzania powierzonymi prawami.

  4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia, minister
  właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2) wzywa
  organizację do usunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie z zagrożeniem
  cofnięcia zezwolenia.

  5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być cofnięte, jeżeli
  organizacja:

  1) nie wykonuje należycie obowiązków w zakresie zarządzania powierzonymi
  jej prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony,

  2) narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia.

  6. Decyzja ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
  narodowego o udzieleniu lub o cofnięciu zezwolenia na podjęcie wykonywania
  przez organizacje zbiorowego zarządzania uprawnień określonych w ust. 1
  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
  Polski".

  Art. 105. 1. Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest
  uprawniona do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji
  objętych zbiorowym zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w tym
  zakresie. Na domniemanie to nie można się powołać, gdy do tego samego
  utworu lub artystycznego wykonania rości sobie tytuł więcej niż jedna
  organizacja zbiorowego zarządzania.

  2. W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może
  się domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów
  niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i
  opłat.

  Art. 106. 1. Organizacja zbiorowego zarządzania jest obowiązana do
  jednakowego traktowania praw swoich członków oraz innych podmiotów przez
  siebie reprezentowanych w zakresie zarządzania tymi prawami lub dochodzenia
  ich ochrony.

  2. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może, bez ważnych powodów,
  odmówić zgody na korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań w
  granicach wykonywanego przez siebie zarządu.

  3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może, bez ważnych powodów,
  odmówić podjęcia zarządzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym.
  Zarządzanie to wykonuje zgodnie ze swoim statutem.

  Art. 107. Jeżeli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna
  organizacja zbiorowego zarządzania, organizacją właściwą w rozumieniu
  ustawy jest organizacja, do której należy twórca lub artysta wykonawca, a
  gdy twórca lub artysta wykonawca nie należy do żadnej organizacji albo nie
  ujawnił swojego autorstwa - organizacja wskazana przez Komisję Prawa
  Autorskiego, o której mowa w art. 108 ust. 1.

  Art. 108. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
  narodowego 2) powołuje Komisję Prawa Autorskiego, zwaną dalej "Komisją",
  składającą się z czterdziestu arbitrów powoływanych w odpowiedniej
  proporcji spośród kandydatów, o których mowa w ust. 2.

  2. Kandydatów na członków Komisji przedstawiają organizacje zbiorowego
  zarządzania, stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców, producentów,
  organizacje zrzeszające podmioty zajmujące się zawodowo korzystaniem z
  utworów oraz organizacje radiowe i telewizyjne, w terminie wyznaczonym przez
  ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2) .
  Informację o terminie ogłasza się w drukowanych dziennikach prasowych.

  3. Komisja w składzie sześciu arbitrów oraz przewodniczącego jako
  superarbitra, wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw kultury i
  ochrony dziedzictwa narodowego 2) z grona arbitrów, zatwierdza lub odmawia
  zatwierdzenia przedstawionych przez organizacje zbiorowego zarządzania tabel
  wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych
  zbiorowym zarządzaniem, a także wskazuje organizację właściwą w
  rozumieniu art. 107.

  4. Do postępowania przed Komisją w sprawach, o których mowa w ust. 3,
  stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Od
  orzeczeń Komisji wydanych w tym trybie służy odwołanie do ministra
  właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2) .

  5. Komisja w składzie trzyosobowym wyznaczonym z grona arbitrów po jednym
  przez każdą ze stron oraz superarbitra wybranego przez tak wyznaczonych
  arbitrów rozstrzyga spory dotyczące stosowania tabel, o których mowa w ust.
  3. Jeżeli jedna ze stron nie wyznaczy arbitra albo arbitrzy nie wyznaczą
  superarbitra, zostaną oni wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw
  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego >2) .

  6. Do postępowania przed Komisją w sprawach, o których mowa w ust. 5,
  stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o
  postępowaniu przed sądem polubownym.

  7. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia Komisji, o którym mowa w ust. 5,
  może w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wnieść
  powództwo do właściwego sądu okręgowego 27) .

  8. Arbitrom za udział w posiedzeniach Komisji przysługuje wynagrodzenie.

  9. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2)
  określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb działania
  Komisji, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, wysokość opłat
  za postępowanie przed Komisją oraz zasady ich wnoszenia.

  Art. 109. Postanowienia umowne mniej korzystne dla twórców, niż wynikałoby
  to z tabel, o których mowa w art. 108 ust. 3, są nieważne, a ich miejsce
  zajmują odpowiednie postanowienia tych tabel.

  Art. 110. Wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego
  zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania powinna uwzględniać
  wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i artystycznych
  wykonań, a także charakter i zakres korzystania z tych utworów i wykonań
  artystycznych.

  Rozdział 13

  Fundusz Promocji Twórczości

  Art. 111. 1. Tworzy się Fundusz Promocji Twórczości, zwany dalej
  "Funduszem".

  2. Funduszem dysponuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony
  dziedzictwa narodowego 2) .

  3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów prawa
  budżetowego.

  Art. 112. Przychodami Funduszu są:

  1) wpływy określone w art. 40,

  2) wpływy określone w art. 79 ust. 2,

  3) dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny,

  4) inne wpływy.

  Art. 113. Środki Funduszu przeznacza się na:

  1) stypendia i pomoc socjalną dla twórców utworów oraz dla twórców
  opracowań utworów,

  2) pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym
  znaczeniu dla kultury i nauki oraz wydań dla niewidomych.

  Art. 114. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  2) , po zasięgnięciu opinii właściwych stowarzyszeń twórców, określa, w
  drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady dokonywania wypłat z Funduszu
  oraz zasady przyznawania stypendiów i pomocy socjalnej, o których mowa w art.
  113 pkt 1.

  Rozdział 14

  Odpowiedzialność karna

  Art. 115. 1. 28) Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co
  do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego
  wykonania,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
  lat 3.

  2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub
  pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci
  opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór,
  artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

  3. 29) Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż
  określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne
  określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1 lub 2, art. 20 ust. 1 i
  2, art. 40 ust. 1 lub 2, art. 86, art. 94 ust. 2 i art. 97,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
  roku.

  Art. 116. 1. 30) Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia
  cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne
  wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
  lat 2.

  2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu
  osiągnięcia korzyści majątkowej,

  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w
  ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w
  ust. 1, organizuje lub nią kieruje,

  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

  4. 30) Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
  roku.

  Art. 117. 1. 31) Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu
  rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej
  lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub
  nadanie,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
  lat 2.

  2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w
  ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w
  ust. 1, organizuje lub nią kieruje,

  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  Art. 118. 32) 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot
  będący nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu
  rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego
  warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub
  pomaga w jego ukryciu,

  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w
  ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w
  ust. 1, organizuje lub nią kieruje,

  podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5.

  3. Jeżeli na podstawie towarzyszących okoliczności sprawca przestępstwa
  określonego w ust. 1 lub 2 powinien i może przypuszczać, że przedmiot
  został uzyskany za pomocą czynu zabronionego,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
  lat 2.

  Art. 1181. 33) 1. Kto wytwarza przedmioty przeznaczone do niedozwolonego
  usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem,
  przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworu bądź też służące do
  nielegalnego odbioru nadawanych programów, przeznaczonych dla zamkniętego
  grona odbiorców, uzyskujących do nich dostęp po zapłaceniu wynagrodzenia
  usługodawcy, albo dokonuje obrotu takimi przedmiotami,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
  lat 3.

  2. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje przedmioty, o których mowa w ust.
  1,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
  roku.

  Art. 119. 34) Kto uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli
  korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu albo
  odmawia udzielenia informacji przewidzianych w art. 47,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
  roku.

  Art. 120. (skreślony). 35)

  Art. 121. 1. 36) W wypadku skazania za czyn określony w art. 115, 116, 117,
  118 lub 1181, sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa,
  chociażby nie były własnością sprawcy.

  2. W wypadku skazania za czyn określony w art. 115, 116, 117 lub 118, sąd
  może orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa,
  chociażby nie były własnością sprawcy.

  Art. 122. 37) Ściganie przestępstw określonych w art. 115, art. 116 ust. 1,
  2 i 4, art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 1181 oraz art. 119 następuje na
  wniosek pokrzywdzonego.

  Art. 1221. 38) W sprawach o przestępstwa określone w art. 115-119
  pokrzywdzonym jest również właściwa organizacja zbiorowego zarządzania
  prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

  Art. 123. 39) Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, może
  wyznaczyć sądy rejonowe właściwe do rozpoznawania spraw o przestępstwa, o
  których mowa w art. 115-119 - na obszarze właściwości danego sądu
  okręgowego.

  Rozdział 15

  Przepisy przejściowe i końcowe

  Art. 124. 1. Przepisy ustawy stosuje się do utworów:

  1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejściu w życie,

  2) do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych nie
  wygasły,

  3) do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych wygasły, a
  które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony, z wyłączeniem
  okresu między wygaśnięciem ochrony według ustawy dotychczasowej i wejściem
  w życie niniejszej ustawy. Ustawa nie narusza własności egzemplarzy utworów
  rozpowszechnionych przed dniem jej wejścia w życie.

  2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się do utworów obywateli obcych stale
  zamieszkałych za granicą, pod warunkiem wzajemności.

  3. (skreślony). 40)

  4. Postanowienia umów, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy,
  sprzeczne z przepisami art. 75 ust. 2 i 3 są nieważne.

  Art. 125. 1. Przepisy ustawy stosuje się do artystycznych wykonań:

  1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejściu w życie,

  2) 41) w zakresie korzystania z nich po jej wejściu w życie, jeżeli według
  przepisów niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony.

  2. Ustawa nie narusza własności egzemplarzy, na których utrwalono
  artystyczne wykonanie przed dniem jej wejścia w życie.

  Art. 126. 1. Przepisy ustawy stosuje się do:

  1) fonogramów i wideogramów, które zostały sporządzone po jej wejściu w
  życie,

  2) programów radiowych i telewizyjnych, które zostały nadane po jej wejściu
  w życie,

  3) 42) fonogramów i wideogramów oraz programów radiowych i telewizyjnych,
  które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony.

  2. 43) Zasady, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do korzystania
  przez szkoły w celach dydaktycznych ze sporządzonych przed dniem wejścia w
  życie ustawy nadań, fonogramów i wideogramów nie będących filmami
  fabularnymi oraz spektaklami teatralnymi, a także do korzystania z utrwalonych
  na fonogramach i wideogramach artystycznych wykonań.

  Art. 127. 1. Jeżeli rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej
  ustawy korzystanie z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub
  programu radiowego albo telewizyjnego było według przepisów dotychczasowych
  dozwolone, natomiast po tej dacie wymaga zezwolenia, to może być ono
  dokończone, pod warunkiem że uprawniony otrzymał stosowne wynagrodzenie.

  2. Z zastrzeżeniem ust. 3, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej
  ustawy czynności prawne odnoszące się do prawa autorskiego są skuteczne i
  podlegają ocenie według przepisów prawa dotychczasowego; odnosi się to
  również do zdarzeń innych niż czynności prawne.

  3. Ustawę stosuje się do umów długoterminowych, które zawarte zostały
  przed dniem jej wejścia w życie, w odniesieniu do okresu następującego po
  tej dacie oraz do zobowiązań, które powstały przed dniem wejścia w życie
  ustawy, w odniesieniu do skutków prawnych zdarzeń następujących po tej
  dacie, nie związanych z istotą zobowiązania.

  4. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie obejmują
  praw pokrewnych, chyba że strony postanowiły inaczej.

  Art. 1271. 44) Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do
  spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze zarządzenia, utworzy
  zespół do spraw przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego i praw
  pokrewnych oraz określi jego skład, zadania i tryb działania.

  Art. 128. Traci moc ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U.
  Nr 34, poz. 234, z 1975 r. Nr 34, poz. 184 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192).

  Art. 129. 45) Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia
  ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 124 ust. 3, który wchodzi w życie z
  dniem ogłoszenia. 46)

  No i chyba wszystko jasne ;)
 6. Eee... :O może mi to ktoś streścić? ;)
 7. To i tak nie wszystko :P (kawałek kajś wsiąknął, poza tym to tylko ustawa
  o prawach autorskich, a są jeszcze o dobrach intelektualnych itp, i wszystkie
  się łączą)

  Generalnie to covery możesz grać tylko w domu, o ile nikogo nie ma w pobliżu
  i oczywiście jeśli wałek został upowszechniony publicznie przez twórcę.
  Na koncercie możesz zagrać co najwyżej refren,ale musisz zaznaczyć kto go
  wymyślił.

  Ktoś tam pytał O Cobaina.

  Prawa autorskie obowiązują jeszcze 70 lat po śmierci, poza tym pozostali
  członkowie Nirvany żyją i chyba mają prawa do swoich nagrań, no nie ?
 8. @Pea: Na koncercie możesz zagrać co najwyżej refren,
  Eeee tam :). Można zagrać całą piosenką, a nawet całe dyskografie :wink:.
  Poza prawem pisanym uwzględnia się jeszcze jeszcze np.: zasady życia i
  praktyki społecznej. Kłopoty mogą być wtedy gdy jesteś bardziej pro i za
  granie coverów czerpiesz zyski.

  http://ubanimator.com
 9. Co do Kurta Combaina: Z tego co wiem, to Courtney Love posiada prawa do
  utwórów Narvany :czytaj:.

  Zastanawiam się jednak, czy ci wszyscy kolesie grający kowery różnych ramot
  (jakieś Reel Big Fish czy inne punk ska covers), musieli pytac twórców? A
  jak to jest jeśli w utworze wykorzystamy czyjś wiersz, vide chociażby "Do
  prostego człowieka" Akuratu? Pytam bo niestety podejrzewam że nie będę w
  stanie przeczytac ze zrozumieniem powyższego wyciągu z obwieszczenia. Tank.
 10. Jeśli grasz za darmo i da się to dopasować do "okazjonalnego wykonywania na
  żywo, związanego ze sprawowaniem kultu religijnego, uroczystościami
  państwowymi, szkolnymi, obchodami i imprezami powszechnie dostępnymi, z
  wyłączeniem jednak imprez reklamowych, promocyjnych i wyborczych" nikt nie
  musi autorowi płacić.

  Jeśli grasz zarobkowo to "organzacja zbiorowego zarządzania" powinna od tego
  wziąść odpowiednie stawki i rozliczyć się ze swoimi członkami którzy
  posiadają prawa autorskie do kawałków. Tylko w ustawie nie doczytałem się
  czy ma je wziąść od muzyków, od właściciala lokalu (który zwykle zarabia
  na tym dużo więcej niż muzycy), organizatora imprezy itp. Wie ktoś jak to w
  praktyce wygląda?
 11. O ile tego nikt wczesniej napisal: slyszalem, ze jeśli utwor ma powyzej 20 lat
  to można z nim zrobić co się chce bez naruszenia zadnego prawa.
 12. a czy mogę nagrać na płytę np 5 symfonie Bethoveena w wykonaniu mojej
  kapeli? Tzn. czy dla takich starych utworów obowiązuje jakieś prawo?
 13. do wszystkich utworów obowiązuje ochrona jeśli są zgłoszone. jak w muzyku
  mielismy koncert z orkiestra i była na nim publicznosc to trzeba było do
  zaiksu zgłośic i napisac co gramy itp. i na 2 dzien przychodził fax ile
  trzeba wkleic za to ze gramy to publicznie. 2 mój kumpel ma knajpe i gadał z
  gosciem z ZAIKS`U i teraz ma taka smieszna nalepke ze TU GRAMY LEGALNIE i placi
  miesiecznie 90 na zaiks i może puszczac w knajpie co tylko chce z
  jakichkolwiek nosnikow (oryginał i nieoryginał :D) i pytał się tez o
  zespół i facet powiedział ze takie samo coś może placić zespół i tez
  wtedy będzie to legalne jak beda grali covery ale zespół musi być wtedy
  zarejestrowany ...co kolwiek to oznacza..chyba chodzi o to ze trzeba wtedy
  zglosic w skarbowce ze się gra za kase itp. pozdrawiam
 14. Skoro uzeb wspomniał o rejestracji zespołu... no właśnie, jak to
  wygląda?... Czy jeśli ktoś raz na jakiś czas gra w jakimśtam klubie,
  załączając jakiś kower, dla ludzi w większości swoich znajomych, którzy
  płacą 5 zł za wstęp żeby na benzynę dla zespołu było... Czy to trzeba
  robic jakieś rejestracje zespołu? Na dodatek w skarbówce? (Wiem że to temat
  na odddzielny temat, no ale cóż... w dzisiejszych czasach strach zakładac
  xD)
 15. @piotreek7: a czy mogę nagrać na płytę np 5 symfonie Bethoveena w wykonaniu mojej kapeli? Tzn. czy dla takich starych utworów obowiązuje jakieś prawo?
  Możesz. Zdaje się że prawa autorskie do utworów muzycznych wygasają po 50
  latach (są jakieś tam wyjątki) czy coś koło tego.
 16. to ja powiem że prawa autorskie wygasają po 25 latach :-)

  Jeśli chodzi o "covery" które de facto wcale nie są coverami bo są zagrane
  dokladnie jak w oryginale - można je grac na koncertach itd. ale nie wolno
  czerpać z tego korzyści ani dawać tego na płyty bez zgody autora

  Tak mi się wydaje :-)
 17. To ja powiem, że prawa, owszem, wygasają po 25 latach, ale można je
  odnawiać, także nidgy nie wiadomo. W ogóle moim zdaniem to ta cholernia
  biurokracja trochę przesadza. Ale wiadomo przepis jedno, życie drugie.
 18. A no jo, 50 lat to chyba było na coś innego. Do poezji prawa autorskie
  wygasają chyba po 100, chyba że znowu coś pokręciłem.
 19. @Pea: OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  Rozdział 4

  Czas trwania autorskich praw majątkowych

  Art. 36. 6) Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:

  1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych,

  Uwaga wyjątek :D
  Art. 95. Prawo, o którym mowa w art. 94 ust. 2 i 3, gaśnie z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony.

  Z tego wynika, że jednak po piędziesięciu latach :D

  A o 25 latach nawet słowa nie ma.
 20. A ja słyszałem na WOSie takie coś, że prawo nie działa wstecz. W takim
  razie jak to jest odnośnie grania utworów wydanych przed wpisaniem ustawy do
  dziennika?
 21. To, że prawo nie działa wstecz akurat oznacza, że nie mogą po wejściu
  ustawy Cię ukarać za to, że grałeś covery przed jej wejściem w
  życie.
 22. dokładnie tak mazdah...co do grania coverów, to cżeby ktoś Was ściagał to
  chyba byście musieli być już na baaaardzo wysokim poziomie...Jakiś duży
  festiwal czy ogromny koncert...

  Pozdrawiam ;)
 23. Nie udzielam się już na basoofce, ale z powodu niezwykłego odsetku bredni
  wypisanych w tym temacie czuję się w obowiązku interweniować.

  Po pierwsze prawo autorskie jest niezbywalne, niedziedziczne i przysługuje
  ZAWSZE twórcy. Autorem Pana Tadeusza zawsze będzie Mickiewicz, a Enter
  Sandman Metallica.

  Natomiast autorskie prawo MAJĄTKOWE jest zbywalne, dziedziczne i wygasa po
  upływie 70 lat od śmierci twórcy.

  Nie ma czegoś takiego jak zasady życia i praktyki społecznej, są zasady
  współżycia społecznego. I w przypadkach o których mówimy mają znikome
  zastosowanie, bo wszystko jest dokładnie uregulowane. Jedyne ich zastosowanie
  w naszej materii to związane z art. 5 KC Nadużycie prawa podmiotowego, które
  mówi o tym, że uprawniony nie może korzystać ze swojego prawa jeśli to
  skorzystanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Naprawdę
  ciężko podać przykład, w którym dochodzenie odszkodowania za złamanie
  prawa autorskiego podlegającego ochronie byłoby niemożliwe z racji na
  zws.

  Natomiast konkretne odpowiedzi na pytania z tematu są do znalezienia w wątku
  na basscity

  www.basscity.eu/thread-146-post-122121.html#pid122121

  i w archiwum z WD, do którego odnośnik jest w linkowanym temacie.
 24. Lepiej późno niż wcale. Nie mniej jednak jakaś merytoryczna wypowiedź ma
  ponadczasową wartość.
 25. Dodam jeszcze, że na publiczne wykonania utworów nie trzeba mieć zgody
  autora. Udziela jej ZAIKS automatycznie, w ten sposób, że organizator
  koncertu ma obowiązek dostarczyć ZAIKSOWi listę wykonywanych utworów i w
  zależności od tego, ile % tych utworów to utwory zarejestrowane przez ich
  twórców w ZAIKSie, zapłacić stosowne tantiemy.

  Czyli jak kapela gra koncert i wplecie 2 covery w 12-utworowy set (gdzie reszta
  kawałków to utwory kapeli, niezarejestrowane w ZAIKSie), organizator płaci
  (zgodnie z ZAIKSową tabelą) 2% od wpływów z biletów.
 26. A jak jest z numerami, które osiągneły status standardów jak np. SPOONFUL
  Dixona?
Napisz odpowiedź